ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2556

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้
 
1.สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 02 – 2204641, 02 – 2250300 ต่อ 821 – 5716, 821 – 5739, 821 – 5756, 821 – 5757 ติดสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
2.สาขาวิชาที่รับสมัคร
สาขาช่างเครื่องกล คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาเครื่องกล

- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องกลเรือ
- สาขางานเครื่องกลเกษตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างโยธา คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาการก่อสร้าง

- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานโยธา
- สาขางานสำรวจ

สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานโทรคมนาคม
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
สาขาการเดินรถ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาพาณิชยการ

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานเลขานุการ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานประชาสัมพันธ์
- สาขางานภาษาต่างประเทศ
 
3.คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความประพฤติเรียบร้อย
2.เพศชาย โสด สัญชาติไทย
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
4.ส่วนสูงของร่างกายไม่น้อยกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัดรอบอกเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 75 ซม
5.ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
6.สอบผ่านวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (จบ รด.ปี 3) หรือไม่มีภาระทางทหาร
7.มีร่างกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพไม่ขัดต่อการศึกษาตรวจและรับรองโดยแพทย์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
8.ดวงตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่บอดสี หูไม่ตึงหรือเป็นใบ้ พูดชัดไม่ติดอ่าง น้ำเสียงชัดเจนไม่ผิดปกติ ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
9.สภาพร่างกายปกติ ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นจนน่ารังเกียจ นิ้วไม่โก่งงอหรือด้วน ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
10.ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ติดสารเสพติดชนิดใดๆ ตรวจรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลของรัฐ
11.ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
12.มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย
13.ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เลื่อมใสต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
14.ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีความผิดศีลธรรมหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
15.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาซึ่งศาลพิพากษาให้จำคุก และไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างต้องคดีอาญาเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ลหุโทษ
 
4.หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
1 ใบสุทธิ ใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตร ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
2 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริง เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงอย่างชัดเจน
3 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร)
4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
5 หลักฐานแสดงว่าจบ รด. ชั้นปีที่ 3 หรือเอกสารรับรองว่าไม่มีภาระทางทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร 1ฉบับ
6 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร หน้า – หลัง 1 ฉบับ
7 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาทและจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
5.กำหนดวันขายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เว้นวันหยุดราชการ


จำนวนการรับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปีการศึกษา 2556
  • สาขาช่างเครื่องกล 40 คน 
  • สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 40 คน(ฝ่ายการช่างกล) 
  • สาขาช่างโยธา 30 คน(ฝ่ายการช่างโยธา) 
  • สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 40 คน(ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม) 
  • สาขาการเดินรถ 30 คน(ฝ่ายการเดินรถ)
  • รวมทั้งหมด 180 คน
ติดตามข่าวสารได้ที่เฟสเพ็จ  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ