ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 2

ขอบคุณภาพ http://www.thaiarmedforce.com
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น 57 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1.1  มีสัญชาติไทย
1.2  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
1.3  สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)
1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระยะการศึกษาเวลา 1 ปีจำนวนที่รับสมัคร 210 คน ชาย 130 คน หญิง 80 คน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ 2 อัตราเงินเดือน  10,150 บาท
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • จบ ม.ปลาย เกรดเฉลี่ย 2.5
  • ชายผ่านการเรียน นศท.ปีที่ 3 หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • หญิง โสด
  • อายุ 17 -25 ปี บริบูรณ์
รับสมัคร 18-30 เม.ย.57 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ในเวลาราชการ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thailandpost.co.th หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 23 พ.ค. 57 ที่ http://www.thailandpost.co.th
กำหนดวันเวลาสอบ 22 มิ.ย. 57 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เวลา 0800-1700
ประกาศผลสอบข้อเขียน 18 ก.ค. 57
สอบสัมภาษณ์ 18-22 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thailandpost.co.th
ประกาศผลสอบคัดเลือก 29 ส.ค. 57
ดูรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

การประปาส่วนภูมิภาค 2557 เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 371 อัตรา

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็พนักงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. สถาปนิก
4. นักวิทยาศาสตร์
5. เศรษฐกร
6. นักวิเคราะห์ระบบงาน
7. นักบัญชี
8. บุคลากร
9. วิทยากรฝึกอบรม
10. นักบริหารงานทั่วไป
11. นักประชาสัมพันธ์
12. ช่างโยธา
13. ช่างไฟฟ้า
14. ช่างเครื่องกล
15. พนักงานการเงินและบัญชี
16. พนักงานพัสดุ
รวม 371 อัตรา
การรับสมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เมษายน 2557 ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

ร่วมเป็นศิษย์การบิน รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่บางกอกแอร์เวย์ส (รอบเพิ่มเติม) ขอบฟ้าอยู่แค่ตรงหน้า เพียงแค่ก้าวเข้ามาแล้วบินไปพร้อมกับเรา

Student Pilot

Chief PilotOperations Department
Location : Bangkok

Description

ร่วมเป็นศิษย์การบิน รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่บางกอกแอร์เวย์ส (รอบเพิ่มเติม)
ขอบฟ้าอยู่แค่ตรงหน้า เพียงแค่ก้าวเข้ามาแล้วบินไปพร้อมกับเรา

Qualification

  1. สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2529 เป็นต้นไป) สำหรับเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหาร
  2. สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. มีทักษะการฟัง พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี โดยแสดงใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร (สอบตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป) และกำหนดให้
-  TOEIC                           มีคะแนนตั้งแต่    650      ขึ้นไป
-  TOEFL iBT                                   มีคะแนนตั้งแต่    80        ขึ้นไป
-  IELTS                           มีคะแนนตั้งแต่    5.5       ขึ้นไป
  1. ความสูงไม่ต่ำกว่า 163 ซ.ม. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สายตาดี ไม่เคยผ่าตัดแก้ไขกระจกตาโดยวิธี Lasik หรือ PRK มาก่อน มีบุคลิกภาพดี สมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้ผลการตรวจร่างกายและการรับรองจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เพื่อประกอบการพิจารณา
  2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย และจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากพบว่ามีการบันทึกฐานความผิดไว้ในประวัติอาชญากรรม และความผิดนั้นขัดต่อความปลอดภัยด้านการบิน หรือขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพนักบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2557

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้

1.สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 02 – 2204641, 02 – 2250300 ต่อ 821 – 5716, 821 – 5739, 821 – 5756, 821 – 5757 ติดสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
2.สาขาวิชาที่รับสมัคร
สาขาช่างเครื่องกล คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาเครื่องกล

- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องกลเรือ
- สาขางานเครื่องกลเกษตร

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างโยธา คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาการก่อสร้าง

- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานโยธา
- สาขางานสำรวจ

สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานโทรคมนาคม
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
สาขาการเดินรถ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)
สาขาวิชาพาณิชยการ

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานเลขานุการ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานประชาสัมพันธ์
- สาขางานภาษาต่างประเทศ

3.คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความประพฤติเรียบร้อย
2.เพศชาย โสด สัญชาติไทย
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
4.ส่วน สูงของร่างกายไม่น้อยกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัดรอบอกเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 75 ซม
5.ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
6.สอบผ่านวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (จบ รด.ปี 3) หรือไม่มีภาระทางทหาร
7.มีร่างกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพไม่ขัดต่อการศึกษาตรวจและรับรองโดยแพทย์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
8.ดวง ตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่บอดสี หูไม่ตึงหรือเป็นใบ้ พูดชัดไม่ติดอ่าง น้ำเสียงชัดเจนไม่ผิดปกติ ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
9.สภาพร่าง กายปกติ ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นจนน่ารังเกียจ นิ้วไม่โก่งงอหรือด้วน ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
10.ไม่ เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ติดสารเสพติดชนิดใดๆ ตรวจรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลของรัฐ
11.ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
12.มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย
13.ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เลื่อมใสต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
14.ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีความผิดศีลธรรมหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
15.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาซึ่งศาลพิพากษาให้จำคุก และไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างต้องคดีอาญาเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ลหุโทษ

4.หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
1 ใบสุทธิ ใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตร ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
2 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริง เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงอย่างชัดเจน
3 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร)
4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
5 หลักฐานแสดงว่าจบ รด. ชั้นปีที่ 3 หรือเอกสารรับรองว่าไม่มีภาระทางทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร 1ฉบับ
6 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร หน้า – หลัง 1 ฉบับ
7 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาทและจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.กำหนดวันขายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่